Ստեփանոս երեցի «Հանգիտագիրքը» լույս է տեսել աշխարհաբարով

Մաշտոցյան մատենադարանի գիտաշխատողների ջանքերով ընթերցողի սեղանին է Ստեփանոս երեցի Պատմագիրքը, որ «Հանգիտագրքի» բնագրի և աշխարհաբար փոխադրության ամբողջական հրատարակությունն է: Մատյանը բացառիկ սկզբնաղբյուր է իրանահայ գաղթօջախի պատմություն և Իրանի պատմություն ուսումնասիրողների համար:

Մեկնաբանություններ