Հոկտեմբերի 6


2022թ. հոկտեմբերի 6-ի օրվա խորհուրդը (6 Եշ. ԳՁ. Սրբոցն Պանդալէոնի բժշկին, Երմողեայ քահանային եւ Եւպրաքսեայ կուսին: Առ. 4.20-27: Երեմ. 15.19-20: Ա Կորնթ. 12.1-7: Մատթ. 9.35-10.1:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 5


2022թ. հոկտեմբերի 5-ի օրվա խորհուրդը (5 Դշ. ԲԿ. Պահք: Գաղ. 1.1-10: Մարկ. 12.1-12: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 4


2022թ. հոկտեմբերի 4-ի օրվա խորհուրդը (4 Գշ. ԲՁ. Սրբոց կուսանացն Թեկղի, Վառվառեայ եւ Պեղիգեայ: Երգ. 8.14: Ես. 61.9-11: Ա Պետր. 5.8-11: Ղուկ. 12.32-40:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 3


2022թ. հոկտեմբերի 3-ի օրվա խորհուրդը (3 Բշ. ԱԿ. Սրբոցն Փոկասու հայրապետին եւ Երանոսի հետեւողին առաքելոցն: Առ. 27.1-6: Ես. 43.16-21: Բ Կորնթ. 11.21-29: Մարկ. 6.45-56:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 2


2022թ. հոկտեմբերի 2-ի օրվա խորհուրդը (2 † Կիր. ԱՁ. Դ կիր. զկնի Ս. Խաչի: Ես. 17.7-14: Բ Կորնթ. 13.5-13: Մարկ. 11.27-33:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 1


2022թ. հոկտեմբերի 1-ի օրվա խորհուրդը (30 Ուր. ԴՁ. Պահք: Բ Կորնթ. 12.19-13.4: Մարկ. 11.15-25:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 30


2022թ. սեպտեմբերի 30-օրվա խորհուրդը (30 Ուր. ԴՁ. Պահք: Բ Կորնթ. 12.19-13.4: Մարկ. 11.15-25:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 29


2022թ. սեպտեմբերի 29-օրվա խորհուրդը ( 29 Եշ. ԳԿ. Սրբոց իշխանացն Սահակայ եւ Համազասպայ: Իմաստ. 6.11-21: Երեմ. 17.7-8: Հռոմ. 8.18-26: Յովհ. 16.1-4:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 28


2022թ. սեպտեմբերի 28-ի օրվա խորհուրդը (28 Դշ. ԳՁ. Պահք: Բ Կորնթ. 12.10-18: Մարկ. 10.35-45:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 27


2022թ. սեպտեմբերի 27-օրվա խորհուրդը (27 Գշ. ԲԿ. Սրբոցն Եւստաթէոսի եւ կնոջ նորա Թէոփիստեայ եւ երկուց որդւոցն եւ սրբոց կուսանացն Երմոնեայ եւ Նեքտարինեայ: Ողբ. 3.22-56: Բ Տիմ. 3.10-15: Մատթ. 5.1-12:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 26


2022թ. սեպտեմբերի 26-ի օրվա խորհուրդը (26 Բշ. ԲՁ. Սրբոյն Դաւթի Դւնեցւոյն եւ սրբոց վկայիցն Ղամբէոսի եւ Ղամբէուհւոյն: Առ. 13.1-7: Միք. 7.18-20: Եբր. 12.1-7: Ղուկ. 13.22-30:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 25


2022թ. սեպտեմբերի 25-ի օրվա խորհուրդը (25 † Կիր. ԱԿ. Գ կիր. զկնի Ս. Խաչին: Տօն Է Վարագայ Սրբոյ Խաչի: Առ. 3.18-26: Ես. 65.22-25: Գաղ. 6.14-18: Մատթ. 24.30-36:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: