Փետրվարի 6


2023թ. փետրվարի 6-ի օրվա խորհուրդը (Բշ. ԴԿ. Սրբոց Ատովմեանց զօրաւարացն եւ սրբոցն Մարկոսի եպիսկոպոսին, Պիոնի քահանային, Կիւրղի եւ Բենիամինի սարկաւագացն, եւ սրբոց վկայիցն Աբդլմսեհի, Որմզդանայ եւ Սայենի: Իմաստ. 6.12-21: Ես. 18.7-19.7: Բ Կորնթ. 4.10-5.5: Յովհ. 16.1-4:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Փետրվարի 5


2023թ. փետրվարի 5-ի օրվա խորհուրդը († Կիր. ԴՁ. Դ կիր. զկնի Ս. Ծննդեան: Ես. 63.7-18: Բ Տիմ. 3.1-12: Յովհ. 6.22-32: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Փետրվարի 4


2023թ. փետրվարի 4-ի օրվա խորհուրդը (Շբ. ԳԿ. Սրբոցն Սարգսի զօրավարին եւ որդւոյ նորա Մարտիրոսին եւ չորեքտասան զինաւորացն: Առ. 3.13-17: Ես. 41.1-3: Եփես. 6.10-17: Ղուկ. 21.10-19: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Փետրվարի 3


2023թ. փետրվարի 3-ի օրվա խորհուրդը (Ուր. ԳՁ. Ե օր Առաջաւորաց պահոց: Յիշատակ Յովնանու արգարէին: Յովն. 1.1-4.11:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Փետրվարի 2


2023թ. փետրվարի 2-ի օրվա խորհուրդը (Եշ. ԲԿ. Դ օր Առաջաւորաց պահոց: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Փետրվարի 1


2023թ. փետրվարի 1-ի օրվա խորհուրդը (Դշ. ԲՁ. Գ օր Առաջաւորաց պահոց: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունվարի 31


2023թ. հունվարի 31-ի օրվա խորհուրդը (31 Գշ. ԱԿ. Բ օր Առաջաւորաց պահոց:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունվարի 30


2023թ. հունվարի 30-ի օրվա խորհուրդը (30 Բշ. ԱՁ. Ա օր Առաջաւորաց պահոց:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունվարի 29


2023թ. հունվարի 29-ի օրվա խորհուրդը (29 † Կիր. ԴԿ. Գ կիր. զկնի Ս. Ծննդեան: Ես. 61.10-62.9: Բ Տիմ. 2.15-26: Յովհ. 6.15-21:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունվարի 28


2023թ. հունվարի 28-ի օրվա խորհուրդը (28 Շբ. ԴՁ. Սրբոյն Գրիգորի Աստուածաբանին: Առ. 8.33-36: Ովս. 10.12: Ամոս. 5.10-14: Գործ. 20.25-32: Յովհ. 10.11-16: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունվարի 27


2023թ. հունվարի 27-ի օրվա խորհուրդը (27 Ուր. ԳԿ. Պահք: Բ Տիմ. 2.3-14: Յովհ. 5.31-47: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունվարի 26


2023թ. հունվարի 26-ի օրվա խորհուրդը (26 Եշ. ԳՁ. Սրբոցն վկայիցն Եւգինեոսի, Մակարիոսի, Վաղերիոսի, Կանդիտոսի եւ Ակիւղասայ: Սոփ. 3.19-20: Բ Կորնթ. 10.3- 6: Մատթ. 10.23-33: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: