Հուլիսի 31


Աստծո փառքով է, որ կարող ենք հավիտենականություն ժառանգել

Մենք պետք է Աստծո արքայությունն ու Տիրոջ փառքը փնտրենք։ Աստված է, որ մեզ տալիս է ամեն ինչ։ Մեկնում է Տիգրան քահանա Բադիրյանը:
(31 Դշ. ԲՁ. Պահք: Ա Տիմ. 5.17-6.5: Յովհ. 3.22- 36: )
 

Հուլիսի 29


Ծառայեք միմյանց

Եթե մանուկների նման պարզ ու համբերող, միամիտ ու հավատացող չլինենք, մենք չենք կարող ավելի լավը լինել։ Արթնացրեք ձեր մեջ ծառայության ոգին։
Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։ (29 Բշ. ԱՁ. Սրբոցն Կիրակոսի եւ մօրն Յուղիտայի եւ սրբոց վկայիցն Գորդիոսի, Պօղիքտոսի եւ Գրիգորիսի: Առ. 14.1-6: Զաք. 8.4-5: Ես. 60.8-9: Եբր. 2.14-18: Ղուկ. 9.44- 48:  ):

Հուլիսի 28


Աստծու որդու խոսքը պահողը կփրկվի

Մարդը կարող է փրկվել, եթե տեսնի իր մեղքերը։ Մարդիկ նայելով իրենց մեղքերին, ոչ թե մաքրվում, այլ ավելի էին խորանում մեղքերի մեջ։ Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը։ (28 † Կիր. ԴԿ. Դ կիր. զկնի Վարդավառի: Ես. 58.13-59.7: Ա Տիմ. 4.12-5.10: Յովհ. 3.13-21: ):
 

Հուլիսի 27


Գտեք ձեր ամենօրյա խաղաղությունը

Տիրոջ խոսքը, երբ մարդը լսում, ընդունում եւ սկսում է կիրառել իր կյանքում, խաղաղություն է ունենում։ Անկախ այն հանգամանքից աշխարհում խաղաղություն կա, թե չկա։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը: (27 Շբ. ԴՁ. Սրբոց հայրապետացն Աթանասի եւ Կիւրղի: Առ. 11.2-11: Ես. 61.3-7: Եբր. 13.7-9: Յովհ. 16.33-17.8: )
 

Հուլիսի 26


Աստծո առաջ պետք է կանգնենք երախտապարտ

Մենք երբ մաքրվում ենք մեղքերից, կամ Աստծու կողմից շնորհ ենք ունենում, պետք է կարողանանք գնահատել։ Աստծո առաջ մենք պետք է կանգնենք մաքուր, երախտապարտ ու գնահատող։ Մեկնում է Տիգրան քահանա Բադիրյանը։ (26 Ուր. ԳԿ. Պահք: Ա Կորնթ. 11.1-16: Մրկ. 1.35-45:):
 

Հուլիսի 25


Ամենակարող Աստված ամեն ինչ տեսնում եւ լսում է

Աստվածավախության արդյունքում մենք ամեն տեսակ չար սովորություններից՝ ստից, կեղծավորությունից, երկերեսանիությունից կձերբազատվենք։ Դրանք մեզնից կմաքրենք ու մեր հայացքը կուղղենք Հիսուս Քրիստոսը։ Մեկնում Է Տ. Ոսկան աբեղա Ոսկանյանը։  (25 Եշ. ԳՁ. Սրբոցն Սոփիայ եւ երից դստերացն՝ Պիստոսի, Էլպիսի եւ Ագապի: Առ. 11.30-12.4: Ովսէ. 14.6-9: Բ Կորնթ. 4.6-14: Ղուկ. 12.2-10: ):
 

Հուլիսի 24


Ամենամեծ պարգեւն արդեն Տերը տվել է քեզ

Մարդն անկախ իր ֆինանսական վիճակից անգնահատելի է, որովհետեւ Աստծու պատկերն ու նմանությունն ունի։ Պահիր այդ պատկերը եւ փրկության պիտի արժանանաս։ Մեկնում է Տիգրան քահանա Բադիրյանը։ (24 Դշ. ԲԿ. Պահք: Ա Կորնթ. 7.25-35: Մատթ. 19.13-26: ):
 

Հուլիսի 23


Մեր միասնական աղոթքները ուղղենք առ Աստված

Տերը շարունակ հրավիրում է հավաքվել իր թեւերի տակ, բայց մարդիկ հոգսերով տարված շարունակ չեն հետեւում և չեն լսում Քրիստոսի խոսքը։ Մեկնում է Տ. Ոսկան աբեղա Ոսկանյանը։ (23 Գշ. ԲՁ. Սրբոց երկոտասան մարգարէիցն՝ Ովսեայ, Ամովսայ, Միքիայ, Յովելայ, Աբ
ՅՈՒԼԻՍդիու, Նաւումայ, Ամբակումայ, Յովնանու, Սոփոնեայ, Անգեայ, Զաքարեայ եւ Մաղաքեայ: Ովսէ. 10.11-12: Ամոս. 5.10-14: Միք. 7.7-9: Յովէլ. 2.12-13: Աբդ. 1.20-21: Յովն. 4.2: Նվ. 1.7-9: Ամբ. 1.1-3: Սոփ. 1.7- 8: Անգ. 2.7-10: Զաք. 7.9-13: Մաղաք. 1.4-6: Հռոմ. 11.2-5: Ղուկ. 13.31-35:  ):

Հուլիսի 22


Պատվիրանները մեր մեջ ձեւավորում են արդարություն

Երբեք մի մտածեք օրենքը, պատվիրանը, կանոնը պիտանի չեն։ Դրանք կարեւոր են, որպեսզի արդարությունը գործով կարողանա հասնել իր նպատակին։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։(22 Բշ. ԱԿ. Սրբոց Մակաբայեցւոցն՝ Եղիազարու քահանային, Շամունեայ եւ եօթն որդւոց նորին: Առ. 29.2-7: Բ Մակ. 6.18-7.42: Եբր. 11.32-40: Մատթ. 5.17-20: ):

Հուլիսի 21


Ամուսնալուծությունը Աստծու աչքերում ընդունելի չէ

Այն, ինչ Աստված ստեղծեց, մարդը թող չբաժանի։ Այնպես պետք է ամուսնանաս, որ ընտանիքդ ամուր լինի, սուրբ լինի, որ երբեք միտք չունենաս ամուսնալուծության։ Ամուսնությունը հետապնդում է մի միտք՝ մարդկանց երջանկացնել։ Մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը։ (20 Շբ. ԴԿ. Սրբոց որդւոց եւ թոռանց Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ՝ Արիստակիսի, Վրթանիսի, Յուսկանն, Գրիգորիսի եւ Դանիէլի: Երեմ. 17.7-8: Ես. 61.3-7: Բ Տիմ. 1.6-14: Ղուկ. 11.29-32:):

Հուլիսի 20


Խաչն է մեր փրկության ուղին

Մենք ամեն օր Տիրոջ հարության նշանը ունենք և այդ նշանը մենք մեր մարմնի վրա ենք անում, երբ խաչակնքվում ենք։ Աս նշանն է մեր հրաշքը, մեր պատմությունը եւ մեր փրկության ուղին։ Մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը։ (20 Շբ. ԴԿ. Սրբոց որդւոց եւ թոռանց Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ՝ Արիստակիսի, Վրթանիսի, Յուսկանն, Գրիգորիսի եւ Դանիէլի: Երեմ. 17.7-8: Ես. 61.3-7: Բ Տիմ. 1.6-14: Ղուկ. 11.29-32: ):

Հուլիսի 19


Ներեք, որպեսզի ներում ստանաք

Փորձեք մարդկանց համար ոչ թե դատաստան ու պատիժ, այլ ողորմություն։ Մեզնից յուրաքանչյուրը ողորմության մեծ կարիքն ունի։ Յուրաքանչյուրս մեղավոր ենք Տիրոջ առաջ։ Մեկնում է Տիգրան քահանա Բադիրյանը: (19 Ուր. ԴՁ. Պահք: Ա Կորնթ. 5.9-6.10: Մատթ.18.23-35:)