Հոկտեմբերի 10


2023թ. հոկտեմբերի 10-ի օրվա խորհուրդը (10 Գշ. ԱՁ. Սրբոց կուսանացն Թեկղի, Վառվառեայ եւ Պեղիգեայ: Երգ. 8.14: Ես. 61.9- 11: Ա Պտ. 5.8-11: Ղկ. 12.32-40: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 9


2023թ. հոկտեմբերի 9-ի օրվա խորհուրդը (Բշ. ԴԿ. Սրբոցն Փոկասու հայրապետին եւ Երանոսի հետեւողին առաքելոցն: Առ. 27.1-6: Ես. 43.16-21: Բ Կր. 11.21-29: Մր. 6.45-56: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 8


2023թ. հոկտեմբերի 8-ի օրվա խորհուրդը († Կիր. ԴՁ. Դ կիր. զկնի Ս. Խաչի: Ես. 17.7- 14: Բ Կր. 13.5-13: Մր. 11.27-33: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 7


2023թ. հոկտեմբերի 7-ի օրվա խորհուրդը (Շբ. ԳԿ. Սրբոցն եօթանասնից եւ երկուց աշակերտացն Քրիստոսի: Իմս. 9.9-10.2: Ելք. 15.27-16.1: Բ Կր. 2.14-3.3: Ղկ. 10.1-9: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 6


2023թ. հոկտեմբերի 6-ի օրվա խորհուրդը (Ուր. ԳՁ. Պահք: Բ Կր. 12.19-13.4: Մր. 11.15- 25: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 5


2023թ. հոկտեմբերի 5-ի օրվա խորհուրդը (Եշ. ԲԿ. Սրբոց իշխանացն Սահակայ եւ Համազասպայ: Իմս. 6.11-21: Եր. 17.7-8: Հռ. 8.18-26: Յհ. 16.1-4:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 4


2023թ. հոկտեմբերի 4-ի օրվա խորհուրդը (Դշ. ԲՁ. Պահք: Բ Կր. 12.10-18: Մր. 10.35-45: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 3


2023թ. հոկտեմբերի 3-ի օրվա խորհուրդը (Գշ. ԱԿ. Սրբոցն Եւստաթէոսի եւ կնոջ նորա Թէոփիստեայ եւ երկուց որդւոցն եւ սրբոց կուսանացն Երմոնեայ եւ Նեքտարինեայ: Ողբ. 3.22-56: Բ Տմ. 3.10-15: Մտ. 5.1-12: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 2


2023թ. հոկտեմբերի 2-ի օրվա խորհուրդը (Բշ. ԱՁ. Սրբոյն Դաւթի Դւնեցւոյն եւ սրբոց վկայիցն Ղամբէոսի եւ Ղամբէուհւոյն: Առ. 13.1-7: Մք. 7.18-20: Եբր. 12.1-7: Ղկ. 13.22- 30: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 1


2023թ. հոկտեմբերի 1-ի օրվա խորհուրդը († Կիր. ԴԿ. Գ կիր. զկնի Ս. Խաչին: Տօն Է Վարագայ Սրբոյ Խաչի: Առ. 3.18-26: Ես. 65.22-25: Գղ. 6.14-18: Մտ. 24.30-36: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 30


2023թ. սեպտեմբերի 30-ի օրվա խորհուրդը (30 Շբ. ԴՁ. Սրբոցն Գէորգայ զօրաւարին, Ադոկտոսի եւ Ռոմանոսի երգեցողին: Իմս. 8.19-9.5: Ես. 42.1-8: Բ Կր. 1.3-7: Ղկ. 12.2-9: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 29


2023թ. սեպտեմբերի 29-ի օրվա խորհուրդը (29 Ուր. ԳԿ. Պահք: Բ Կր. 11.30-12.9: Մր. 10.28- 33:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: