Հոկտեմբերի 22


2023թ. հոկտեմբերի 22-ի օրվա մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 21


2023թ. հոկտեմբերի 21-ի օրվա խորհուրդը (21 † Շբ. ԲԿ. Սրբոց աւետարանչացն՝ Մատթէոսի, Մարկոսի, Ղուկասու եւ Յովհաննու: Իմս. 9.13-10.2: Եզկ. 1.3-11: Զք. 6.1-8: Եփս. 4.7-13: Ղկ. 6.13-19: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 20


2023թ. հոկտեմբերի 20-ի օրվա խորհուրդը (20 Ուր. ԲՁ. Պահք: Գղ. 2.20-3.12: Մր. 13.24-37: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 19


2023թ. հոկտեմբերի 19-ի օրվա խորհուրդը (19 Եշ. ԱԿ. Սրբոցն Դիոնէսիոսի Արիսպագացւոյն եւ առաքելոցն Տիմոթէոսի եւ Տիտոսի: Ես. 33.2-6: Գրծ. 17.16-34: Բ Թս. 1.1- 12: Ղկ. 10.1-7: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 18


2023թ. հոկտեմբերի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 Դշ. ԱՁ. Պահք: Գղ. 2.11-20: Մր. 13.14-23:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 17


2023թ. հոկտեմբերի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 Գշ. ԴԿ. Սրբոց առաքելոցն՝ Անանիայի, Մատթէի, Բառնաբայ, Փիլիպպոսի, Յովհաննու, Շիղայի եւ Սիւղիանոսի: Զք. 8.1- 3: Գրծ. 9.1-22: Ղկ. 9.1-6: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 16


2023թ. հոկտեմբերի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Բշ. ԴՁ. Գիւտ նշխարաց Սրբոյն Գրիգորիսի Աղուանից կաթողիկոսին, եւ սրբոց հարցն՝ Թաթլոյ, Վարոսի, Թումասու, Անտօնի, Կրօնիդեայ եւ եօթն խոտաճարակացն, որք յԻննակնեայ վանսն կատա րեցան: Եր. 33.14-22: Ես. 18.7: Եբր. 10.32- 36: Ղկ. 10.21-24: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 15


2023թ. հոկտեմբերի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 † Կիր. ԳԿ. Ե կիր. զկնի Ս. Խաչի: Ես. 19.1- 11: Գղ. 2.1-10: Մր. 12.35-44: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 14


2023թ. հոկտեմբերի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Շբ. ԳՁ. Սրբոց թարգմանչաց վարդապետացն մերոց՝ Մեսրովբայ, Եղիշէի, Մովսիսի Քերթողին, Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփային, Գրիգորի Նարեկացւոյն եւ Ներսիսի Կլայեցւոյն: Իմս. 8.7-10: Ամս. 5.10-14: Ա Կր. 12.5-11: Մտ. 7.6-12: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 13


2023թ. հոկտեմբերի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 Ուր. ԲԿ. Պահք: Գղ. 1.11-24: Մր. 12.18-34: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 12


2023թ. հոկտեմբերի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 Եշ. ԲՁ. Սրբոցն Պանդալէոնի բժշկին, Երմողեայ քահանային եւ Եւպրաքսեայ կուսին: Առ. 4.20-27: Եր. 15.19-20: Ա Կր. 12.1-7: Մտ. 9.35-10.1: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 11


2023թ. հոկտեմբերի 11-ի օրվա խորհուրդը (11 Դշ. ԱԿ. Պահք: Գղ. 1.1-10: Մր. 12.1-12: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: