Հունվարի 29


2024թ. հունվարի 29-ի օրվա խորհուրդը (29 Բշ. ԴԿ. Սրբոց Ատովմեանց զօրավարացն: Իմաստ. 6.12-21: Ես. 18.7-19.7: Բ Կորնթ. 4.10-5.5: Յովհ. 16.1-4: ) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունվարի 27


2024թ. հունվարի 27-ի օրվա խորհուրդը (27 Շբ. ԳԿ. Սրբոցն Սարգսի զօրավարին եւ որդւոյ նորա Մարտիրոսին եւ չորեքտասան զինաւորացն: Առ. 3.13-17: Ես. 41.1-3: Եփես. 6.10-17: Ղուկ. 21.10-19: ) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունվարի 22


2024թ. հունվարի 22-ի օրվա խորհուրդը (22 Բշ. ԱՁ. Ա օր Առաջաւորաց պահոց: ) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունվարի 20


2024թ. հունվարի 20-ի օրվա խորհուրդը (20 Շբ. ԴՁ. Սրբոցն Թէոդոսի թագաւորին եւ մանկանցն Եփեսոսի: Իմաստ. 6.2-10: Ես. 45.1-2: Ա Տիմ. 2.1-7: Ղուկ. 7.1-10: ) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունվարի 15


2024թ. հունվարի 15-ի օրվա խորհուրդը ( 15 Բշ. ԱԿ. Տօն Ծննդեան Ս. Յովհաննու Կարապետին: Առ. 8.4-11: Մաղաք. 4.4-6: Ես. 40.3-5: Գործ. 13.25-33: Ղուկ. 1.57-80: ) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունվարի 13


2024թ. հունվարի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 † Շբ. ԴԿ. Ը օր Ս. Ծննդեան: Տօն Անուանակոչութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: Կող. 2.8-15: Ղուկ. 2.21: ) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունվարի 8


2024թ. հունվարի 8-ի օրվա խորհուրդը մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունվարի 6


2024թ. հունվարի 6-ի օրվա խորհուրդը մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունվարի 1


2024թ. հունվարի 1-ի օրվա խորհուրդը մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Դեկտեմբերի 30


2023թ. դեկտեմբերի 30-ի օրվա խորհուրդը (30 Շբ. ԱԿ. Ա օր Ս. Ծննդեան պահոց: Սրբոցն Բարսղի Հայրապետին եւ եղբօր նորին Գրիգորի Նիւսացւոյն, Սեղբեստրոսի Հըռովմայ Հայրապետին եւ Աբբայ Եփրեմի Խուրին Ասորւոյ: Առ. 11.2-11: Ես. 4.2-6: Կղ. 1.21-29: Յհ. 10.11-16: ) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Դեկտեմբերի 25


2023թ. դեկտեմբերի 25-ի օրվա խորհուրդը (25 Բշ. ԳՁ. Սրբոյն Ստեփաննոսի Նախավկային եւ առաջին մարտիրոսին: Գրծ. 6.8-8.2: Յհ. 12.24-26: ) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Դեկտեմբերի 23


2023թ. դեկտեմբերի 23-ի օրվա խորհուրդը (23 Շբ. ԲՁ. Սրբոցն Դաւթի մարգարէին եւ Յակովբայ Տեառնեղբայր առաքելոյն: Բ Թգ. 5.1-10: Գ Թգ. 2.1-11: Եզկ. 34.23-27: Յկ. 1.1-12: Մտ. 22.41-46: ) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը: